Danh sách điểm hòa mạng
STT Tên điểm giao dịch Số điện thoại Địa chỉ
Không có dữ liệu
{{(listData.pageNumber - 1) * listData.numberPerPage + $index + 1}} {{item.fullName}} {{item.mobile}} {{item.address}}
STT Tên điểm giao dịch Số điện thoại Địa chỉ
Không có dữ liệu
{{(listData.pageNumber - 1) * listData.numberPerPage + $index + 1}} {{item.fullName}} {{item.mobile}} {{item.address}}